Allmänna villkor

Senast uppdaterat 1 april 2021.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER TILL KONSUMENT

Atomus i Sverige AB, org. nr. 556529–8444 ("Atomus") tillhandahåller hushållsnära tjänster såsom exempelvis städning, tvättning, strykning, fönsterputs, trädgårdsarbete, flytthjälp och familjeservice (barnpassning och vardagsomsorg) ("Tjänsterna").

Dessa allmänna villkor gäller mellan Atomus och en fysisk person ("Kunden") som beställer en eller flera av Tjänsterna från Atomus. Sådan beställning kan ske genom undertecknandet av ett uppdragsavtal, eller genom beställning av Tjänsterna via Atomuss hemsida, i Atomuss applikation eller per telefon. Beställningen/uppdragsavtalet, tillsammans med dessa allmänna villkor och eventuella andra bilagor, utgör det avtal mellan Atomus och Kunden som reglerar villkoren för Atomuss tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden ("Avtalet"). För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) ska beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför dessa allmänna villkor.

1. ATOMUS TJÄNSTER

1.1 Kunden beställer Tjänsterna vid enstaka tillfällen enligt gällande prislista, eller som ett abonnemang med fast månadsavgift, enligt vad som framgår av Avtalet.

2. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VISSA AV TJÄNSTERNA

2.1 Flytt Vid flytt av bohag gäller BOHAG 2010 – Allmänna flyttbestämmelser för konsumenter ("Bohag 2010") i dess helhet istället för dessa allmänna villkor med undantag för punkten 17 i Bohag 2010 som ersätts av punkten 18 i dessa allmänna villkor.

2.2 Familjeservice Vid familjeservice gäller inte punkten 3.2 i dessa allmänna villkor. Utbyte av ordinarie personal vid fall av sjukdom eller annan frånvaro får endast göras efter särskilt godkännande av Kunden.

3. ATOMUS ÅTAGANDEN

3.1 Atomus ska utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Tjänsterna ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Atomuss personal ska inneha erforderlig utbildning för att utföra Tjänsterna och Atomus innehar de tillstånd som krävs för att utföra Tjänsterna på basis av kund inlämnad information.

3.2 Om det särskilt avtalats att viss angiven personal ska utföra Tjänsterna kommer Atomus göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Atomus emellertid rätt att ersätta sådan angiven personal med annan personal.

3.3 Atomus har rätt att anlita underleverantörer för utförande av Tjänsterna. Atomus ansvarar dock fullt ut för sina underleverantörer såsom för sig själv.

4. KUNDENS ÅTAGANDEN

4.1 Kunden ska tillse att Atomus får tillträde till de utrymmen, samt tillgång den utrustning och det material som krävs för att Atomus ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Det kan exempelvis röra sig om att Kunden ska tillhandahålla städutrustning (såsom ändamålsenlig dammsugare med munstycken), nycklar och portkod, samt information om hur Atomus får tillgång till den yta där Tjänsterna ska utföras. Om Atomus enligt Avtalet ska tillhandahålla utrustning eller material har Atomus rätt att debitera detta särskilt.

4.2 Kunden ska löpande informera och samråda med Atomuss personal om förhållanden som Atomus kan antas behöva få kännedom om för att kunna utföra Tjänsterna. Kunden ska särskilt informera om förekomsten av värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material samt hur sådana föremål och material ska hanteras samt om befintliga ledningar och materialval i Kundens bostad som kan ha betydelse för Atomuss utförande av Tjänsterna.

4.3 Kunden är ansvarig för att informationen enligt punkten 4.2 hålls uppdaterad under hela avtalsperioden.

4.4 Kunden är skyldig att i samband med Avtalets upphörande hämta upp och kvittera ut nycklar som lämnats till Atomus på Atomuss kontor. Om Kunden inte hämtat ut sina nycklar inom en (1) månad från det att Atomus meddelat Kunden om att upphämtning ska ske, kommer Atomus att se till att nycklarna förstörs. Atomus kan på Kundens skriftliga begäran, skicka tillbaka nycklar till Kunden med rekommenderat brev eller på annat sätt. Sådant återlämnande sker dock helt på Kundens risk och Atomus bär inget ansvar i samband med detta.

4.5 Kunden ska tillse att Atomuss personal vid utförande av Tjänsterna erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar.

5. ATOMUS RÄTT ATT NEKA TJÄNSTER

5.1 Atomus har rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses exempelvis att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Atomuss personal, att utrustning eller material som Kunden tillhandahåller inte är lämpliga för ändamålet, att Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö för Atomuss personal eller att det föreligger omständigheter som är av sådan art att Atomus bedömer att det saknas rimliga förutsättningar att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

6. OM- OCH AVBOKNING AV TJÄNSTER

6.1 Kunden har rätt att om- eller avboka utförandet av en Tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan om- eller avbokning sker minst fem (5) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts. Avser avbokningen en Tjänst som omfattas av ett abonnemang, sparas det outnyttjade Tjänstetillfället i Kundens timbank, enligt punkten 7 nedan.

6.2 Sker ombokning senare än fem (5) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 12,5 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

6.3 Sker avbokning senare än fem (5) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 25 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

6.4 Kostnaden vid om- och avbokning enligt punkt 6.1 berättigar inte till RUT-avdrag.

7. TIMBANK

7.1 Om Kunden väljer att avboka utförandet av en Tjänst som omfattas av ett abonnemang sparas det antal timmar som motsvarar det outnyttjade Tjänstetillfället i en timbank som Kunden kan välja att använda vid ett senare tillfälle.

7.2 Om inte annat särskilt överenskommits, kan Kunden maximalt spara det antal timmar som motsvarar tre (3) Tjänstetillfällen, enligt Kundens abonnemang, i timbanken. Överskjutande tid kommer att debiteras Kunden.

7.3 Atomus förbehåller sig rätten att radera sådana timmar i timbanken som inte utnyttjats inom ett (1) år från det att Tjänstetillfället avbokades.

7.4 Kunden har möjlighet att se sitt timbanksaldo i Atomuss kundapplikation som går att ladda ner från App Store och Google Play.

8. ÅNGERRÄTT

8.1 Om Avtalet tecknats med Kunden på distans har Kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten innebär att Kunden har rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från Avtalets ingående.

8.2 Om Kunden utövar ångerrätten har Atomus rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för de Tjänster som utförts tiden innan Kunden gav meddelande om utövande av ångerrätten.

8.3 Om Kunden önskar utöva sin ångerrätt ska Atomus underrättas om detta via e-post till info@hemfrid.se.

9. PRISER OCH AVGIFTER

9.1 Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av Avtalet eller, om inget särskilt pris avtalats, av Atomuss från tid till annan gällande prislista. Om annat inte särskilt anges är samtliga priser angivna inklusive mervärdesskatt och utan eventuellt RUT-avdrag.

9.2 Atomus har rätt att debitera Kunden en serviceavgift som motsvarar Atomuss kostnader för städmedel material och utrustning samt RUT-administration.

9.3 Atomus har rätt att göra justeringar av avtalade priser baserat på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, andra förändringar i Atomuss kostnadsbas, lag, myndighetsbeslut, skatter, tullar eller andra offentliga pålagor samt liknande situationer som påverkar priset för Tjänsterna. Prisjusteringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar en prisjustering har Kunden rätt att inom två (2) veckor från mottagandet av Atomuss meddelande om prisjustering säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

9.4 Om Kunden under avtalsperioden utökar Tjänsternas omfattning eller om Atomus vid utförande av Tjänsterna tvingas vidta oförutsedda åtgärder för att kunna fullgöra sina åtaganden har Atomus rätt att debitera Kunden för utfört merarbete.

9.5 Atomus har även rätt att fakturera Kunden en reseavgift om Kundens bostad/lokal inte går att nå med kommunala färdmedel och/eller om avståndet mellan Kundens bostad/lokal och Atomuss närmaste kontor är mer än trettio (30) km.

10. RUTAVDRAG

10.1 Kunden kan utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna, om och i den mån RUT-avdrag är tillämpligt. Atomus följer i denna del de lagar och regler för RUT-avdrag som är tillämpliga från tid till annan.

10.2 Kunden ska informera Atomus om Kunden avser att utnyttja RUT-avdrag.

10.3 Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Atomus rätt att debitera Kunden motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

11. BETALNING OCH FRYSNING AV ABONNEMANG

11.1 Utförda Tjänster faktureras månadsvis i efterskott och betalning ska ske på i fakturan angivet förfallodatum.

11.2 Vid utebliven betalning har Atomus rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

11.3 Vid Kundens dröjsmål med betalning har Atomus rätt att omedelbart avbryta utförandet av Tjänsterna och leverans av produkter (om tillämpligt), eller frysa Tjänsterna. Frysning av Tjänsterna innebär att inbokade Tjänstetillfällen tas bort och att nya Tjänstetillfällen inte kan bokas in av Kunden förrän Kunden till fullo betalat förfallna belopp till Atomus.

11.4 Eventuella invändningar från Kunden mot fakturan ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.

12. FÖRSÄKRING

12.1 Atomus ska under avtalsperioden inneha en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till Tjänsterna som omfattas av Avtalet. Atomuss försäkring omfattar inte skador orsakade av Kunden.

12.2 Kunden bör under avtalsperioden inneha en hemförsäkring som omfattar de utrymmen där Tjänsterna ska utföras.

13. UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD TJÄNST

13.1 Om Atomus inte utför en Tjänst och det inte beror på omständigheter hänförliga till Kunden, ska Kunden inte debiteras för den aktuella Tjänsten.

13.2 Vid fel eller brist i Atomuss utförande av en Tjänst ska Atomus ges möjlighet att avhjälpa felet/bristen. Om felet/bristen inte kan avhjälpas, eller om felet/bristen kvarstår efter Atomuss försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte givit Atomus tillfälle att försöka avhjälpa felet.

13.3 Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Atomuss utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att Atomus orsakat den påstådda skadan.

13.4 Kunden ska reklamera fel eller brist avseende en utförd Tjänst till Atomus inom skälig tid från det att Kunden märkt, eller borde ha märkt, felet/bristen.

13.5 Om Kunden önskar reklamera en Tjänst ska Atomus underrättas om detta via e-post till: info@hemfrid.se. Kunden ska använda av Atomus anvisat formulär eller följa andra av Atomus givna instruktioner för reklamation och inkomma med sådant underlag (exempelvis bilder och information) som efterfrågas i formuläret.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

14.1 Atomus ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel eller brist i Atomuss utförande av Tjänsterna. Atomus ansvarar därmed aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

14.2 Atomuss totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

14.3 Ansvarsbegränsningen i punkterna 14.1 och 14.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Atomuss sida eller annars följer av tvingande lag.

14.4 Atomus ersätter inte skador som uppkommit på grund av (i) att Kunden uppgivit felaktig, eller underlåtit att uppge, information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkten 4.2 ovan, eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Atomus ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

14.5 Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till den skada som uppstått, ska Atomuss ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av Kundens medvållande.

15. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

15.1 Om inte annat framgår av Avtalet gäller det tillsvidare från och med det undertecknandet och kan sägas upp av endera parten med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

15.2 För Tjänster som omfattas av ett abonnemang gäller att om uppsägning sker före den 15:e i en månad, upphör Avtalet att gälla den sista dagen i innevarande månad. Om uppsägning sker den 15:e eller senare upphör Avtalet att gälla den sista dagen efterföljande månad.

15.3 Kunden måste betala för samtliga Tjänster som har utnyttjats och Kunden har efter Avtalets upphörande två (2) månader på sig att använda de timmar som finns sparade i Kundens timbank enligt punkten 7.1 ovan.

15.4 Om någon av parterna väsentligen bryter mot bestämmelserna i Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

16. PERSONUPPGIFTER

16.1 Atomus behandlar personuppgifter hänförliga till Kunden och i vissa fall Kundens närstående i samband med Tjänsternas utförande. För mer information om Atomuss behandling av personuppgifter, se Atomuss Intergritetspolicy.

17. ÖVRIGT

17.1 Kunden har inte rätt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Atomus har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan, under förutsättning att Kunden skriftligen meddelas om detta.

17.2 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Atomus. Justeringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar de justerade villkoren ska Kunden ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

18. TVIST OCH LAGVAL

18.1 Om tvist uppstår och parterna inte kan lösa denna på egen hand har Kunden rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

18.2 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.

18.3 Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Kunden har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där Kunden har sin hemvist i enlighet med 10 kap. 8a § rättegångsbalken.